zdravá škola ESF


DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK

Charakteristika vzdělávání

Tříleté pomaturitní studium zakončené absolutoriem. Absolventi mohou užívat titul DiS - diplomovaný specialista.
Studenti jsou připravování pro práci zdravotnických pracovníků, kteří budou vykonávat činnost v rámci léčebné a preventivní péče bez odborného dohledu.
Vzdělávací program vychází z požadavků na vzdělávání zubního technika stanovených předpisy MZ ČR a zahrnuje všeobecné a odborné vzdělávání.

Organizace vzdělávání

  1. vzdělávání je denní
  2. školní rok je rozdělen na 2 období - zimní a letní, každé období je zakončeno zkouškovým obdobím,
  3. školné na jeden rok činí 3 000,- Kč, hradí se ve dvou splátkách.

Ukončení vzdělávání

Studium je ukončeno absolutoriem. Jeho obsah a organizace se řídí platnými předpisy. Předměty absolutoria jsou: cizí jazyk, stomatologická protetika, protetická technologie a stomatologie. Součástí absolutoria je absolventská práce a její obhajoba.

Možnosti uplatnění

Absolvent najde uplatnění v zubních laboratořích stomatologických pracovišť nemocnic, stomatologických klinik a v soukromých zubních laboratořích, a to v rozsahu stanoveném pro výkon povolání zubního technika zákonem č.96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.
Dále se může uplatnit ve výzkumu, výrobě a propagaci protetických materiálů odborných firem.

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaný zubní technik se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, ve specializovaných odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky nebo studiem na vysokých školách.

detail detail detail detail detail detail

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]