zdravá škola ESF


DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT

Charakteristika vzdělávání

Tříleté vyšší odborné vzdělávání zakončené absolutoriem. Absolvent je vzděláván tak, aby splňoval odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. Svou práci zaměřuje na laboratorní činnost v rámci diagnostické péče a je kvalifikovaný pracovník, který může samostatně pracovat v klinických a neklinických laboratořích.

Kombinovaná forma vzdělávání je určena pro absolventy oboru laboratorní asistent a uchazeče se vzděláním v laboratorních metodách a minimálně roční praxí na pozici zdravotního laboranta, kteří si potřebují doplnit požadované zdravotnické vzdělání.

Organizace vzdělávání

Vzdělávání je tříleté, denní. Je členěno na zimní a letní období, teoretické a praktické vzdělávání a období examinace. Teoretická výuka probíhá ve škole. Praktická výuka je ve škole a v laboratořích v nemocnici a je zaměřena na dovednosti a znalosti v základních laboratorních postupech a zpracování vzorků. Součástí vzdělávání je v každém ročníku odborná praxe.

Ukončení vzdělávání

Studium je ukončeno absolutoriem. Skládá se ze zkoušky z cizího jazyka a z odborných předmětů. Odbornými předměty jsou klinická biochemie, hematologie, mikrobiologie a hygiena. Součástí absolutoria je absolventská práce a její obhajoba.

Po ukončení vzdělávání získává absolvent titul Diplomovaný specialista (DiS.).

Možnosti uplatnění

Absolvent je připravován pro výkon práce v následujících laboratořích:

 • klinická biochemie
 • hematologie
 • imunohematologie a transfúzní služba
 • histologie a cytologie
 • mikrobiologie
 • imunologie
 • molekulární biologie a genetika
 • toxikologie
 • sexuologie
 • laboratoře reprodukční medicíny
 • laboratoře zdravotních ústavů
 • laboratoře se zaměřením na veterinární medicínu
 • laboratoře potravinářského a vodárenského průmyslu
 • laboratoře výzkumných ústavů a vysokých škol

Možnosti další vzdělávání

Absolventi se mohou dále vzdělávat ve specializačním studiu organizovaném ve všech výše uvedených resortech a mohou se vzdělávat i studiem na vysoké škole.

detail detail detail detail detail detail detail

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]