zdravá škola ESF


DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

Charakteristika vzdělávání

Tříleté vyšší odborné vzdělávání zakončené absolutoriem. Obor diplomovaný oční optik připravuje studenty pro výkon povolání očního optika, který úzce spolupracuje s optometristou a oftalmologem v oblasti zajišťování korekce refrakčních vad očí.
Pro tyto činnosti je vybaven vědomostmi a dovednostmi v oblasti komunikativní, jazykové a ekonomické, ale také vědomostmi opticko-fyzikálními nebo mechanicko-technickými. Po úspěšném vykonání absolutoria bude absolvent oboru diplomovaný oční optik připraven vykonávat odbornou pracovní činnost v očních optikách při zhotovení, opravách a přizpůsobování brýlí i dalších korekčních a léčebných pomůcek pro nápravu zrakových dysfunkcí.

Organizace vzdělávání

Tříleté vzdělávání oboru diplomovaný oční optik je formou denní a kombinovanou.
Kombinovaná forma vzdělávání je z obsahového hlediska plně rovnocenná s denní formou a je vhodná pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou studovat denní formu. Studenti kombinované formy navštěvují přednášky a cvičení prezenčně a dále se musí vzdělávat samostudiem. Odbornou praxi konají v plném rozsahu.
Školní rok je rozdělen na 2 období - zimní a letní, každé období je zakončeno zkouškovým obdobím. Školné na jeden rok činí 3 000,- Kč a hradí se ve dvou splátkách.

Ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem v souladu se zákonnými ustanoveními. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, ze zkoušky z cizího jazyka, z absolventské práce a její obhajoby. Do teoretické zkoušky z odborných předmětů je zahrnuto učivo předmětů brýlová optika, nauka o zraku a technologie.
Absolventi mohou používat titul DiS - diplomovaný specialista.

Možnosti uplatnění

Na základě odborné způsobilosti může absolvent samostatně podnikat v oboru jako provozovatel oční optiky, nebo její zaměstnanec. Absolvent může samostatně podnikat v oboru oční optik na základě živnostenského oprávnění. Uplatní se rovněž v oblasti výroby a obchodu s optickými i oftalmologickými prostředky a přístroji.

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi, kteří úspěšně vykonali absolutorium, mohou pokračovat ve vzdělávání na vysokých školách. Možností vzdělávání v oboru je bakalářské studium optometrie, na které je potom možné navázat magisterským programem.
Absolventi se také mohou vzdělávat ve specializovaných kurzech celoživotního vzdělávání.

Sponzoři oboru oční optik
detail detail detail detail detail detail detail detail

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]