zdravá škola ESFDIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT

Charakteristika vzdělávání

Ke vzdělávání v oboru mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili středoškolské vzdělání maturitní zkouškou, splnili podmínky přijímacího řízení a jsou zdravotně způsobilí. Studenti oboru jsou vzděláváni tak, aby získali odbornou způsobilost dle zákona č. 96 /2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, a odborné vědomosti, dovednosti a návyky nezbytné pro výkon povolání dle vyhlášky č.55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Organizace vzdělávání

Vzdělávání nutričních terapeutů na naší škole je zaměřeno na aktivní práci studentů s aktuálními informacemi a poznatky, jejich analýzu, hodnocení a vytváření samostatných prací a projektů v oblasti výživy a především léčebné výživy. Podstatná část praktické výuky probíhá ve zdravotnických zařízeních s reálnými pacienty a klienty v rámci hospitalizace a ambulantní péče. Dále také v zařízeních sociálních, lázeňských a školských jako součást preventivní a léčebné činnosti.

Odborné předměty vyučují odborníci z praxe a pedagogové s dlouholetou praxí – lékaři, nutriční terapeuti, technologové potravin a pracovníci hygienické stanice, což umožňuje studentům sledovat současný trend ve výživě a medicíně.

Ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem v souladu se zákonnými ustanoveními. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, ze zkoušky z cizího jazyka, z absolventské práce a její obhajoby. Do teoretické zkoušky z odborných předmětů je zahrnuto učivo modulů Klinika nemocí a dietologie a Léčebná výživa.
Absolventi mohou používat titul DiS - diplomovaný specialista.

Možnosti uplatnění

Diplomovaný nutriční terapeut vykonává činnosti dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. v platném znění, konkrétně § 3, odstavce 1 a § 14, kdy zejména jako zdravotnický pracovník bez odborného dohledu poskytuje pacientům informace dle své odborné způsobilosti, poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou lékařem může zpracovávat a vyhodnocovat nutriční anamnézu, navrhovat změny v předepsané dietě, provádět vyšetření ke zjištění stavu výživy. Dále pak kontrolovat, metodicky vést a organizovat přípravu stravy ve stravovacích provozech, sestavovat jídelní plány a předpis stravy pro jednotlivé diety. Provádět poradenství a edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti zdravé a léčebné výživy a mít pod odborným dohledem nutriční asistenty.

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolvent po ukončení vzdělávání a absolutoriu získává titul Diplomovaný specialista (DiS.) a může se následně vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání ve specializačním vzdělávání, akreditovaných odborných kurzech a seminářích garantovanými odbornými společnostmi.

detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]