zdravá škola ESF


DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT

Charakteristika vzdělávání

Tříleté pomaturitní studium zakončené absolutoriem. Absolventi mohou používat titul DiS. - diplomovaný specialista.
Ve výuce jsou uplatňovány vyučovací metody a formy, které odpovídají terciárnímu vzdělávání, a které napomáhají vytvoření požadovaných klíčových a odborných kompetencí.

Teoretická výuka poskytuje znalosti:

 • v základních přírodovědných a lékařských oborech, které umožní pochopit vzájemné působení léčivé látky a živého organizmu, a to v anatomii a fyziologii, patofyziologii a patologii, chemii, mikrobiologii a hygieně, výživě člověka
 • ve farmaceutických a klinických oborech, a to ve farmakologii, přípravě léčiv, farmaceutické botanice a farmakognózii, lékárenství, chemii léčiv, kontrole léčivých přípravků, zdravotnických prostředcích, základech radiační ochrany
 • v sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v základech psychologie a komunikace, v informačních technologiích, cizím jazyce, statistice a metodologii vědeckého výzkumu, veřejném zdravotnictví

Praktické vyučování poskytuje dovednosti a znalosti:

 • v přípravě a kontrole léčivých přípravků
 • ve výdeji léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis,
 • ve výdeji a prodeji zdravotnických prostředků

Školné na jeden rok činí 3 000,- Kč, hradí se ve dvou splátkách.

Organizace vzdělávání

Vzdělávání je organizováno denní formou a zahrnuje teoretickou a praktickou přípravu.
Školní rok je rozdělen na 2 období - letní a zimní, každé období je zakončeno zkouškovým obdobím.
Teoretická příprava probíhá ve škole a zahrnuje vyučování dle rozpisu učiva v učebním plánu (viz učební plán), samostudium a přípravu na zkoušky.
Praktická příprava se uskutečňuje formou praktického vyučování ve škole a formou souvislé odborné praxe na pracovištích, zejména v lékárnách, výdejnách zdravotnických prostředků, kontrolních laboratořích výrobců léčiv a distributorů léčiv za spolupráce a součinnosti odborných farmaceutických pracovníků.

Ukončení vzdělávání

Studium je ukončeno absolutoriem.
Absolutorium se skládá ze zkoušky z teoretických odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Teoretická zkouška z odborných předmětů zahrnuje učivo předmětů farmakologie, příprava léčiv a volitelného předmětu – farmakognozie nebo lékárenství.

Možnosti uplatnění

Absolvent oboru najde uplatnění na všech farmaceutických pracovištích

 • ve všech typech lékáren
 • v laboratořích pro kontrolu léčiv
 • na pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv
 • ve výdejnách zdravotnických prostředků
 • v prodejnách léčivých rostlin

Cvičení z přípravy léčiv na pracovišti Lipová

fotografoval Alois Bradáč

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]