zdravá škola ESFDIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

Charakteristika vzdělávání

Studenti oboru jsou vzděláváni tak, aby získali odbornou způsobilost dle zákona č. 96 /2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, a odborné vědomosti, dovednosti a návyky nezbytné pro výkon povolání dle vyhlášky č.55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Organizace vzdělávání

Ke vzdělávání v oboru mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili středoškolské vzdělání maturitní zkouškou, splnili podmínky přijímacího řízení a jsou zdravotně způsobilí.

Vzdělávání dentálních hygienistek na naší škole je zaměřeno na aktivní práci studentů s informacemi, jejich analýzu, hodnocení a vytváření samostatných prací a projektů v oblasti dentální hygieny. Nezbytná část praktické výuky probíhá v ordinacích s reálnými pacienty.

Odborné předměty vyučují zubní lékaři a dentální hygienistky s víceletou praxí. Spolupráce s odborníky z praxe vyučování odborných předmětů zpestřuje a umožňuje studentům sledovat moderní trendy a vývoj v zubním lékařství.

Ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem v souladu se zákonnými ustanoveními. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, ze zkoušky z cizího jazyka, z absolventské práce a její obhajoby.

Možnosti uplatnění

Dentální hygienistka je součástí dentálního týmu, úzce spolupracuje se zubním lékařem, je specialistou na prevenci onemocnění dutiny ústní. Dentální hygienistka se věnuje všem věkovým skupinám od těhotných žen přes děti, dospělé až po péči o chrup a dásně seniorů. Ve světě patří k oblíbeným a žádaným profesím, jejichž prestiž je u pacientů vysoká.

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolvent po ukončení vzdělávání a absolutoriu získává titul Diplomovaný specialista (DiS.) a může se následně vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání v odborných kurzech a seminářích pořádaných odbornými stomatologickými společnostmi a využívá tak všech současných vědeckých poznatků pro svou práci.

detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]