zdravá škola ESF


NUTRIČNÍ ASISTENT

Charakteristika vzdělávání

Vzdělávací program nutriční asistent připravuje žáky a žákyně k výkonu povolání nutričního asistenta, který je způsobilý poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči, a to pod odborným dohledem nebo přímým vedením nutričního terapeuta, popř. lékaře. Studium je zaměřeno na osvojení základních a speciálních znalostí z oblasti výživy, léčebné výživy, základního ošetřovatelství a péče o zdraví uplatňovaných v prevenci i v léčbě nemoci.

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Během studia se studentům dostane jazykového, matematického, přírodovědeckého, estetického, společenskovědního, ekonomického vzdělání. Škola nabízí vzdělání v informačních a komunikačních technologiích, zájmové kroužky sportovního charakteru, ale i jazykové kurzy.

Odborné vzdělávání má teoreticko - praktický charakter. Praktické vzdělávání se realizuje formou cvičení ve škole, na odborných pracovištích a formou odborné praxe. Vzhledem k postavení nutričního asistenta v ošetřovatelském procesu a jeho kompetencím se klade důraz na praktickou složku.

Organizace vzdělávání

Studium je organizováno jako čtyřleté denní.

V 1. a ve 2. ročníku je pozornost věnována rozvoji všeobecně vzdělávacích předmětů a výpočetní techniky. Základ odborné výuky tvoří teoretické předměty somatologie, latinský jazyk, aplikovaná chemie, biochemie, nauka o poživatinách, výchova ke zdraví, základy ošetřovatelství, technologie přípravy pokrmů. Od 2. ročníku je zařazen jeden z hlavních odborných předmětů - klinická výživa. Praktická výuka je realizována v odborných učebnách školy v předmětu příprava pokrmů. Součástí výuky je i hospodářské i ekonomické zajištění a hodnocení potravin, výrobků a provozu. Nedílnou součástí je také upevnění hygienických, bezpečnostních a estetických zásad i rozvoj kultury stolování.

Od 3. ročníku je kladen větší důraz na odbornou výuku. Hlavním předmětem je výživa a léčebná výživa. Obsah výuky postupně přechází od praktické přípravy stravy v odborných učebnách školy, k výuce ve stravovacích zařízeních zdravotnického zaměření, lůžkových odděleních a ve speciálních odborných poradnách výživy a léčebné výživy. Ve 3. a 4. ročníku jsou zařazeny i další odborné předměty - epidemiologie a hygiena, ekonomika, zdravotnické právo a legislativa v rámci veřejného zdravotnictví, výchova ke zdraví, první pomoc, psychologie a komunikace.

Ukončení vzdělávání

Studium je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnými předpisy, v současnosti je maturitní zkouška složena ze tří částí:

  1. písemná maturitní zkouška z českého jazyka a literatury
  2. praktická maturitní zkouška
  3. ústní maturitní zkouška (český jazyk a literatura, volitelný předmět, zkouška z teoretických odborných předmětů)
Možnosti uplatnění

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči, např. na klinických pracovištích, ve stravovacích provozech, v lázeňských a léčebných ústavech, v domácí péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb - léčebny pro dlouhodobě nemocné, ústavy sociální péče, stacionáře, zařízení pro seniory.

Možnosti dalšího vzdělávání

Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce se mohou studenti dále vzdělávat vyšších odborných školách a vysokých školách, zejména v oborech spjatých s výživou. Dále se mohou zúčastňovat odborných seminářů a kurzů pro zdravotnické a nutriční pracovníky

detail detail detail detail detail detail detail detail detail

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]