zdravá škola ESF


ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Úvodní slovo

   Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění (novelizace 197/2016).
   Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
   Školní poradenské pracoviště tvoří zástupkyně pro střední školu, výchovný poradce a metodik prevence.

Zástupkyně pro střední školu

Mgr. Kateřina Novotná
email: novotna@szsmerh.cz
Telefon: 545 425 833

Poradenské hodiny: čtvrtek 14.30 – 16.30

Výchovný poradce

Mgr. Andrea Křížová
email: krizova@szsmerh.cz
Telefon: 545 425 841

Poradenské hodiny: úterý 12.20 – 13.15
                                čtvrtek 10.30 – 11.30

Metodik prevence

Mgr. Helena Řezníčková
email: reznickova@szsmerh.cz
Telefon: 545 425 853

Poradenské hodiny: čtvrtek 11.35 – 12.20


V rámci projektu ESF a OP VVV zkvalitnění vzdělávání na střední a vyšší škole nabízí naše pracoviště také služby kariérního poradce a speciálního pedagoga:

Kariérní poradce

Mgr. Andrea Křížová
email: krizova@szsmerh.cz
Telefon: 545 425 841

Poradenské hodiny: úterý 12.20 – 13.15
                                čtvrtek 10.30 – 11.30

Speciální pedagog

Mgr. Veronika Machálková
email: specialnipedagog@szsmerh.cz

Poradenské hodiny: středa 8.00 – 14.00

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]