zdravá škola ESF


Z HISTORIE ŠKOLY

Přestože počátek zdravotnické školy je datován rokem 1953, kdy byla převedena pod jurisdikci ministerstva zdravotnictví, historie brněnského zdravotnického školství spadá do 80. let 19. stol. a odvíjí se od činnosti spolku Vesna v čele s Eliškou Machovou. Tento spolek, absorbující špičky tehdejšího ženského společenského života, patřil ke společensky prestižním. Výsadní postavení si Vesna udržela i v období tzv. první republiky.

Budova, dokončená r. 1938, sloužila přes různé válečné a totalitní peripetie zdravotnickému školství. Roku 1953 byla škola převedena pod jurisdikci ministerstva zdravotnictví a s jejími prostory víceméně nakládala vládnoucí politická organizace.

detail detail

V období sametové revoluce škola patřila vedle vysokých škol k těm nejaktivnějším. Není možno zde jmenovat všechny, kteří se podíleli na celkové koncepci, výstavbě, výchově a výuce všech absolventů, ale přesto jim touto cestou chceme alespoň trochu poděkovat.

V současnosti je tato instituce jedinečná tím, že figuruje jako jedna ze tří v ČR se zaměřením na obor nutriční asistent a jako jedna ze dvou se zaměřením na obor oční optik.

V rámci středoškolského studia probíhá výuka v oborech asistent zubního technika, nutriční asistent, masér sportovní a rekondiční, oční optik a v dvouletém oboru zubní instrumentářka. Vyšší odborné studium nabízí obory diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaný oční optik, diplomovaný zubní technik a diplomovaná dentální hygienistka.

Z historie SZŠ na ulici Lipová

Střední zdravotnická škola v Brně na ulici Lipová vznikla ve školním roce 1951-1952. Obor farmaceutický (dříve lékárenský) laborant přešel do Brna Z Českého Krumlova, kde byla závodní škola práce, kterou zřídila tehdejší Hlavní správa lékáren. Zdravotní laboranti byli převedeni ze Střední zdravotnické školy na Jaselské ulici. Zpočátku se učilo mimo školu, budova na Lipové ulici a domov mládeže byly přiděleny až 6. října 1951, nebyly však dostatečně zařízeny, zejména pokud se týká laboratoří ve škole.

Během doby došlo uvnitř budovy k adaptacím, které výrazně změnily její vnitřní dispozice. Vznikly nové kabinety pro učitele a laboratoře. V roce 1968 byla dokončena adaptace promítacího sálu. V současné době je vnitřní stav budovy stabilizován, zdokonaluje se však zejména její interiér, obklady, WC, hřiště, fasáda. Zvnějšku působí budovy, jež byly postaveny na počátku 30. let architekty B. Fuchsem a J. Poláškem, moderním dojmem - jsou to významné funkcionalistické stavby (a proto je jejich průčelí památkově chráněno).

Střední zdravotnická škola v Brně na Lipové ulici tedy již 50 let vychovává (a bude vychovávat) střední zdravotnické pracovníky pro naše zdravotnictví. Podle ohlasů z praxe můžeme soudit, že se nám práce dařila a daří. Přejeme si, aby tomu tak bylo i v budoucnu.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]